๗ ทศวรรษโรงเรียนแพทย์ – ทศวรรษที่ ๑

อัฐมราชปณิธาน พุทธศักราช ๒๔๘๙-๒๔๙๙

วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมีพระราชปรารภความตอนหนึ่งว่า

“…ใคร่จะให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผลิตจำนวนผู้ได้ศึกษาสำเร็จหลักสูตรให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อออกมาช่วยเหลือประเทศชาติ…”

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส
อธิบดีกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ผู้ประสานงานเพื่อจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่ร่วมกับสภากาชาดไทยผ่านทาง ศาสตราจารย์ พลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์) ผู้อำนวยการกองบรรเทาทุกข์และอนามัยและคณบดีคนแรกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เปิดเรียนเป็นปฐมฤกษ์ โดยใช้เวลาเตรียมการเพียง ๙ เดือนเศษ

 

 

ภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒

ส่งผลให้มีความต้องการแพทย์ไปปฏิบัติงานในท้องที่ต่างๆมากขึ้นขณะเดียวกันโรงเรียนแพทย์แห่งเดิมไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ เมื่อมีการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งนี้ จึงประสบปัญหาครูแพทย์บางสาขามีไม่เพียงพอ แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกท่านที่เสียสละและทุ่มเทกำลังกายกำลังใจจึงสามารถจัดการเรียนการสอนได้

นอกจากนั้นด้วยความเร่งรีบและข้อจำกัดเรื่องงบประมาณจึงจำเป็นต้องอาศัยโรงเรือนของกองบรรเทาทุกข์และอนามัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนไปพลางก่อน ได้แก่

๑. ตึกพิพิธภัณฑ์กาชาด
๒. ตึกไพบูลย์สมบัติ
๓. ตึกสายหยุด บุนนาค
๔. โรงเรียนนางพยาบาล
๕. ตึกผ่าศพ
๖. เรือน ก. กองอาสากาชาด

 

 

พ.ศ. ๒๔๙๓

มีพิธีเปิด “ตึกพยาธิวิทยา” ตึกหลังแรกที่สร้างด้วยงบประมาณของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 


เหตุการณ์โลก | พุทธศักราช ๒๔๘๙-๒๔๙๙

  • ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๘ ก่อตั้งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
  • ๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๑ ก่อตั้งองค์การอนามัยโลก ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • พ.ศ. ๒๔๙๗ การปลูกถ่ายไตระหว่างผู้ให้และผู้รับที่มีชีวิตประสบความสำเร็จเป็นรายแรกของโลก ณ เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • พ.ศ. ๒๔๙๙ ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นครั้งแรกในโลก ในฝาแฝดร่วมไข่ที่คนหนึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว