นักวิจัยเพื่อสังคม

 

นักวิจัยเพื่อสังคม

 1. แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค
 2. นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
 3. นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
 4. นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
 5. นายแพทย์ ดร.สำรวย ช่วงโชติ
 6. นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
 7. นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค
 8. นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
 9. นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
 10. นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
 11. นายแพทย์ ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
 12. นายแพทย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล
 13. แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม