แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค

แพทย์จุฬาฯ รุ่น ๗
“แพทย์หลวงผู้ร่วมวางรากฐานงานอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ”

ท่านเป็นแพทย์หลวงผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท เป็นที่ปรึกษาด้านการแพทย์ และถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์เป็นแพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ แพทย์ที่ปรึกษาสาขาอายุรศาสตร์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้ร่วมบุกเบิกในการก่อตั้งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับวิชาชีพแพทย์ ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษาหลังปริญญาและมีหลักสูตรฝึกอบรมอายุรแพทย์ ทั้งยังเป็นผู้ร่วมบุกเบิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ทำให้เกิดหลักสูตรเฉพาะทางสาขาวิชาต่อมไร้ท่อ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการรักษาและประชาชนโดยทั่วไป ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดี อายุยืนยาวขึ้น เป็นผู้จัดตั้งสมาคมหลอดเลือดจุลภาคไทย ก่อตั้งสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย และเป็นผู้ก่อตั้งชมรมเยาวชนไทยเพื่อผู้สูงอายุ

นอกเหนือจากนี้ ท่านผู้หญิงศรีจิตรายังมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย งานเรียบเรียง และตำรา รวมถึงเป็นบรรณาธิการวารสาร เป็นประธานจัดประชุม ได้รับเชิญเป็นผู้สอน ผู้อภิปรายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ท่านผู้หญิงศรีจิตราได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ และได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาในพ.ศ. ๒๕๕๘ ปัจจุบันท่านผู้หญิงมีความสนใจถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ