นายแพทย์ ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
“อณูพันธุศาสตร์สู่การวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง”

นายแพทย์ ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอณูพันธุศาสตร์ ค้นคว้าลักษณะทางพันธุกรรมในระดับโมเลกุลของมะเร็งและโรคอื่น ๆ ที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อน นำไปสู่การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ดีขึ้น ท่านได้ริเริ่มงานวิจัยเพื่อศึกษาชีววิทยาของการเกิดมะเร็งมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน ได้เขียนบทความต้นฉบับในวารสารทางวิทยาศาสตร์รวม ๖๘ เรื่อง ซึ่งได้รับการอ้างอิงถึง ๑,๒๓๕ ครั้ง ได้ค้นพบปรากฏการณ์ใหม่ทางอณูพันธุศาสตร์เกี่ยวข้องกับโรคในมนุษย์หลายครั้ง การค้นพบนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ งานวิจัยของนายแพทย์อภิวัฒน์และคณะ มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากงานวิจัยโดยทั่วไป คือ ทำงานวิจัยทางด้านชีววิทยาของโมเลกุลและเซลล์ โดยใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่เหมาะสมกับประเทศไทย

งานวิจัยที่นับได้ว่าเกิดประโยชน์ต่อการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรง ได้แก่ การศึกษาการตรวจหาดีเอ็นเอของไวรัสเอบสไตน์บาร์ในน้ำเหลืองของผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูก ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการตรวจที่มีความไว และความจำเพาะสูง และในปัจจุบันได้นำมาใช้ตรวจในวงการแพทย์อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ นายแพทย์อภิวัฒน์ และคณะ ยังเป็นคณะแรกที่ตรวจพบดีเอ็นเอของไวรัสฮิวแมนปาปิโลมาในกระแสเลือดของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก และตรวจพบความสัมพันธ์ของดีเอ็นเอไวรัสตัวนี้ในน้ำเหลืองกับการกระจายตัวในระยะท้ายของมะเร็งชนิดนี้ การค้นพบดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยมะเร็ง และอาจนำไปสู่ความเข้าใจในแนวทางการป้องกันการเกิดมะเร็งในอนาคต

จากความทุ่มเทในการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนายแพทยอภิวัฒน์ ส่งผลให้ได้รับรางวัลมากมาย ได้แก่รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๓๙ รางวัลผลงานเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๔๒ รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๔๘ จากงานวิจัยเรื่อง อณูพันธุศาสตร์ของมะเร็งโพรงหลังจมูก รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๔๙ และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๑