นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ

แพทย์จุฬาฯ รุ่น ๒๕
“ผู้บุกเบิกไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย”

นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ

ท่านทุ่มเทให้กับงานวิจัยด้านโรคตับในเด็กและไวรัสวิทยา และเป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยทางด้านไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย โดยศึกษาทั้งชนิดของโรค อาการ อาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การระบาด การป้องกัน และการดูแลรักษาอย่างครบวงจรซึ่งการวิจัยอย่างต่อเนื่องนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแนวทางการป้องกันโรค ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งยังได้มีส่วนเสริมสร้างให้นักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางวิชาการทัดเทียมนานาชาติ ยังผลให้ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๓๖ จากงานวิจัย เรื่องปัญหาและการป้องกันไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและเมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี ๒๕๔๐ รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี ๒๕๔๗ รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๔๙ จากงานวิจัยเรื่องไข้หวัดนกในประเทศไทย ซึ่งการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการรับมือการระบาดและการผลิตวัคซีนป้องกันโรค

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๓๕ ปี ในสาขาโรคตับในเด็กให้กับนิสิตแพทย์ สอนและดูแลนิสิตปริญญาโท เอก และหลังปริญญาเอก ทางด้าน Molecular Biology และไวรัสวิทยา แพทย์ประจำบ้าน ทั้งในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ ด้วยคติที่ว่า “การสอนที่ดีที่สุด คือการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง”