นายแพทย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
“มุมมองวิถีพุทธ หยุดโรคไต”

นายแพทย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

เป็นผู้อุทิศตนให้กับงานวิจัยด้านโรคไตชนิดต่างๆ โดยศึกษาถึงกลไกนอกระบบภูมิคุ้มกันในโรคไต และสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับภาวะเลือดหล่อเลี้ยงไตพร่อง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำลายไตในผู้ป่วยโรคไตอักเสบเรื้อรัง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเลือดหล่อเลี้ยงไตพร่องกับการทำงานของเนื้อไต โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเนพโฟรสิส (nephrosis) ในประเทศไทยอย่างจริงจังมานานกว่า ๓๐ ปี จนผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และได้นำองค์ความรู้มาประยุกต์รักษาผู้ป่วยโรคไตอักเสบเรื้อรัง โดยยึดหลักอริยสัจสี่ของพระพุทธองค์ ด้วยการใช้กลวิธีการเพิ่มปริมาณเลือดหล่อเลี้ยงไต โดยให้ยาออกฤทธิ์สลายความผิดปกติที่พบผลการรักษาที่ประมวลจากการติดตามเป็นเวลา ๓๐ ปี พบว่าวิธีการรักษาโดยยึดหลักแนวคิดดังกล่าวสามารถช่วยป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังขั้นสุดท้ายได้ดีกว่าการรักษาโดยเวชปฏิบัติทั่วไป ที่ละเลยความสำคัญของภาวะเลือดพร่องในการทำลายไตอย่างเด่นชัด ซึ่งเป็นการมองปัญหาที่เป็นปัจจัยการตายของเนื้อไตในมุมมองที่แตกต่างไปจากการมองทั่วไปตามแนวคิดตะวันตก โดยมิได้มองเฉพาะที่เนื้อไตกับการอักเสบเท่านั้น แต่มองเนื้อไตควบคู่กับปริมาณเลือดที่หล่อเลี้ยงไตในลักษณะสมดุลธรรมชาติ จึงเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการโรคไต และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้อีกด้วย

จากการทุ่มเทอันยาวนานและต่อเนื่องนี้ ส่งผลให้นายแพทย์ประสิทธิ์ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๓ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์