แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม

แพทย์จุฬาฯ รุ่น ๑๔
“แพทย์หญิง นักคิด นักวิจัยเพื่อสุขภาพสตรีไทย”

แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม

ท่านเป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานด้านการวางแผนครอบครัว ทั้งการใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิด ซึ่งเป็นวิธีกึ่งถาวร และการทำหมันด้วยเทคนิคที่ทันสมัยโดยใช้การผ่าตัดผ่านกล้อง เพื่อทำหมันหญิงในระยะไม่ตั้งครรภ์ และยังได้ริเริ่มโครงการจุลศัลยกรรมแก้หมันหญิง เพื่อช่วยเหลือสตรีที่ได้รับการทำหมันไปแล้ว ให้กลับมามีบุตรได้อีกครั้ง

ท่านยังมีความสนใจและทำงานวิจัยเกี่ยวกับสตรีวัยหมดระดู รวมถึงศึกษาผลของการหมดประจำเดือน และภาวะที่เกิดขึ้นหลังหมดประจำเดือน และนำความรู้ที่ได้นั้นมาเป็นประโยชน์ให้สตรีไทยป้องกันอาการ และภาวะแทรกซ้อนอันเกิดแก่สตรีวัยหมดระดู ซึ่งผลงานวิจัยนั้น เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงการก่อตั้งคลินิกสตรีหมดระดูแห่งแรกในประเทศไทย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็ง และรักษาความผิดปกติด้วยวิธีจี้เย็น นับเป็นทางเลือกใหม่ให้กับสตรีที่จะได้รับบริการตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกในระยะก่อนเป็นมะเร็งเริ่มแรกได้อย่างรวดเร็ว

จากการทุ่มเทเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงของสตรี ผสานกับพลังแห่งความมุ่งมั่น กล้าคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในสังคม ทำให้นอกเหนือจากรางวัลทางวิชาการแล้ว คุณหญิงกอบจิตต์ยังได้รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ด้านบริหารงานสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปี ๒๕๔๑ รางวัล Leadership in Health Award at a celebration of JHPIEGO’s 30th Anniversary for the outstanding contributions and achievement in improving the health of women and their families และแพทย์สตรีตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๔ ทั้งยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น “จตุตถจุลจอมเกล้า” เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น “ตติยจุลจอมเกล้า” เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖