นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

แพทย์จุฬาฯ รุ่น ๕
“บุคคลดีเด่นของชาติผู้เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ”

นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

นายแพทย์จรัส ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลคนแรกของประเทศ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์ที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถในด้านงานวิจัย การรักษาพยาบาล และการบริหารงาน เป็นประสาทศัลยแพทย์เฉพาะทางคนแรกของไทย ทั้งยังเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ระดับชาติและนานาชาติ ท่านได้ริเริ่มศึกษามาตรฐานและดัชนีกะโหลกศีรษะของคนไทยเพื่อใช้เปรียบเทียบความผิดปกติ และศึกษาวิจัยปัญหา และอุบัติการณ์ของกระดูกศีรษะโหว่บริเวณเหนือจมูก รวมทั้งปรับปรุงวิธีการรักษาตลอดจนสร้างเครื่องมือราคาถูกที่ช่วยในการผ่าตัดได้ผลเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งรายงานผลการวิจัยนั้นได้รับการยอมรับและใช้ในการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นผลให้ท่านได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๒๘ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ

องค์การอนามัยโลกได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านการวิจัยสุขภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๔ และต่อมายังแต่งตั้งให้เป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านการวิจัยสุขภาพระดับโลก รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานให้คำปรึกษาขององค์การอนามัยโลก ด้านการวางแผนครอบครัว การติดยาเสพติด และทรัพยากรมนุษย์สุขภาพ (Health – for – All Medal) อีกด้วย ทั้งนี้ท่านยังเคยดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากความทุ่มเทที่ท่านมีต่อวงการศึกษาและสาธารณสุขของประเทศ ส่งผลให้ท่านได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ