นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา

แพทย์จุฬาฯ รุ่น ๗
“บิดาแห่งการแพทย์โรคไต”

นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา

นายแพทย์ผู้ได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งการแพทย์โรคไต” ของประเทศไทย เป็นศาสตราจารย์
ระดับ ๑๑ คนแรกของประเทศ

งานที่ท่านให้ความสนใจมาโดยตลอด เป็นงานที่มีรากฐานสอดคล้องกับธรรมชาติ (harmony with nature) ท่านศึกษาพยาธิสรีรวิทยาสำหรับโรคในเมืองร้อนและโรคที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีอุบัติการณ์สูง และเป็นปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไตที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ พิษจากพืช สัตว์และสิ่งแวดล้อม งานวิจัยครอบคลุมไปถึงโรคมาลาเรีย ภาวะดีซ่านจากพยาธิใบไม้ในตับ มะเร็งท่อน้ำดี พิษจากงูแมวเซา และอื่นๆ

จากการทุ่มเทศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงวิธีการรักษาและป้องกันโรค รวมถึงผลงานวิจัยต่าง ๆ นั้นได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ รวมถึงได้รับรางวัลอีกมากมาย อาทิ ผลงานวิจัยดีเด่นเรื่อง “โรคไตในมาลาเรีย” พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับการยกย่องให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ โดยสภาวิจัยแห่งชาติและนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น โดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื่องจากเป็นแพทย์ผู้อุทิศตนอย่างมุ่งมั่นในการเผยแพร่ความรู้วิชาโรคไตผ่านการสอนในมหาวิทยาลัย การให้ความรู้แก่ภาคประชาชนผ่านทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคไตนานาชาติ จึงได้รับรางวัล “ISN Pioneer Award for Oceania and South East Asia” จาก สมาคมแพทย์โรคไตนานาชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นประธานของ Commission for Global Advancement of Nephrology (COMGAN) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้จัดคณะแพทย์โรคไตจากประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านโรคไตไปสอนให้แก่แพทย์ในประเทศต่างๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้