นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

แพทย์จุฬาฯ รุ่น ๒๘
“หมอดื้อ”

นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง นักคิดนอกกรอบ นักดนตรี ผู้ซึ่งคิดค้นวิธีป้องกันรักษาโรคพิษสุนัขบ้าจนเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลกและในระดับนานาชาติ ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น Member of WHO Expert Advisory Panel on Rabies หรือ ผู้เชี่ยวชาญโรคพิษสุนัขบ้า องค์การอนามัยโลก ใน พ.ศ. ๒๕๓๓ และยังเป็นที่ปรึกษาโรคสมองอักเสบให้กับองค์การอนามัยโลก จากการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค สนับสนุนให้ยุติการใช้วัคซีนจากสมองสัตว์ ซึ่งศึกษาพบว่ามีผลแทรกซ้อน และเสนอวิธีทดแทนที่ปลอดภัยกว่าและประหยัดกว่า ยังผลให้ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี ๒๕๓๕, ผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๓๖, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๓๗, รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๗, รางวัล MOPH Rabies จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเภทบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐, โล่เกียรติยศองค์ปาฐก (World Federation of Neurology) Barucha Oration Lecture, World Congress Neurology Meeting ประจำปี ๒๕๕๓ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ในการกำกับเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (International Health Regulation Expert on Human Animal Health Zoonoses) ผ่านศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านค้นคว้าและอบรมโรคไวรัสสัตว์สู่คน มีผลงานเด่น คือ การค้นพบ “โรคไวรัสอุบัติใหม่นิปาห์จากค้างคาวสู่คน”

นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของการเป็นนายแพทย์และนักวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแล้ว ท่านยังจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่คอลัมนิสต์ เขียนบทความทางการแพทย์เพื่อให้ความรู้สู่ภาคประชาชนในคอลัมน์ สุขภาพหรรษา ทุกวันอาทิตย์ ในนาม “หมอดื้อ” อีกด้วย