นายแพทย์ ดร.สำรวย ช่วงโชติ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์ ดร.สำรวย ช่วงโชติ

แพทย์จุฬาฯ รุ่น ๑๐
“ผู้วางรากฐานประสาทพยาธิวิทยาในประเทศไทย”

นายแพทย์ ดร.สำรวย ช่วงโชติ

เป็นแพทย์เพียงท่านเดียวที่นำงานวิจัยมาทำดุษฎีนิพนธ์ และได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๑๑ หลังจากสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๐๓ เป็นแพทย์ไทยคนแรก ที่สำเร็จการศึกษาทั้งพยาธิวิทยากายวิภาคและประสาทพยาธิวิทยา (neuropathology) จากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ และได้เริ่มทำวิจัยในประเทศไทยอย่างมุ่งมั่น โดยมีผลงานวิจัย และตำราวิชาการเกี่ยวข้องกับเรื่อง “Choroid Plexus และเนื้องอก” รวมทั้งเรื่องอื่นๆ กว่า ๒๔๘ หัวเรื่อง มีทั้งงานที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งงานวิจัยและตำราเหล่านี้ได้มีผู้นำไปใช้อ้างอิงในวารสารวิชาการ และตำราทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ต่อวงการแพทย์

ในด้านการสอน นพ.สำรวย เป็นผู้พัฒนาการสอนในหลักสูตรประสาทศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรบูรณาการหลักสูตรแรกที่สอนนิสิตแพทย์ในขณะนั้น ทั้งยังจัดให้มีการสอนประสาทพยาธิวิทยา ให้กับพยาธิแพทย์และแพทย์อื่นๆ ที่สนใจเป็นประจำ และยังได้รับเชิญให้ไปสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ของเกือบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ตำราประสาทพยาธิวิทยาที่รวบรวม และเรียบเรียงโดย นพ.สำรวย ช่วงโชติ และ นพ.ประสาน ต่างใจ นับเป็นตำราภาษาไทยเล่มแรกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

นอกเหนือจากงานวิจัยของท่านที่สร้างคุณูปการให้แก่วงการแพทย์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ท่านยังได้รับรางวัลแห่งความตั้งใจดีและอุตสาหะอีกมากมาย อาทิ ปี ๒๕๒๑ ได้รับโล่เกียรติยศจากวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ ในฐานะแพทย์ผู้มีผลงานดีเด่น ปี ๒๕๒๖ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมของสภาวิจัยแห่งชาติด้านประสาทพยาธิวิทยา ในประเทศไทย ปี ๒๕๓๓ ได้รับการบันทึกนามในทำเนียบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (Directory of Medical Specialists under direction of the American Board of Medical Specialties Marquis, Who’s who Inc, Chicago) ปี ๒๕๒๒ ปรากฏนามในพจนานุกรมชีวประวัติบุคคลนานาชาติในฐานะ “ผู้ให้บริการดีเยี่ยมแก่ชุมชน” พิมพ์โดย International Biographic Center ที่เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร