นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล

แพทย์จุฬาฯ รุ่น ๒๓
“สูงสุดอย่างสมดุล”

นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล

เป็นตัวอย่างและต้นแบบของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สามารถรักษาสมดุลของการทำหน้าที่ อาจารย์ คือ เป็นนักวิชาการที่สามารถก้าวถึงจุดสูงสุด (ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑) เป็นทั้งผู้บริหาร (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และยังเป็นนักวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศ โดยผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย สังคม และประเทศชาติในด้านต่างๆ กว่า ๑๐๐ เรื่อง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ถึง ๑๑ ครั้ง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกในหลายด้าน

เป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในประเทศไทย จนเป็นต้นแบบให้เกิดการศึกษาวิจัยและทำให้เกิดการตื่นตัวของการวิจัยในด้านนี้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับต่าง ๆ ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนมากขึ้น เช่น ระบบประกันสุขภาพที่ควรจะเป็นของประเทศไทย การให้สวัสดิการที่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ การวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มทุนของการให้บริการทางการแพทย์ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เป็นต้น

นายแพทย์ภิรมย์ถือเป็นต้นแบบของการวางแผนในการทำวิจัยอย่างเป็นระบบครบวงจรที่ครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ของปัญหา โดยผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งระบาดวิทยา สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ทั้งการวิจัย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำให้สามารถประยุกต์ผลของการวิจัย ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนนโยบายในระดับต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนโยบายระดับชาติ เช่น มาตรการในการควบคุมและป้องกันมาลาเรีย การให้ยา และมุ้งชุบน้ำยาชนิดต่างๆ มาตรการในการบำบัดรักษาวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้น และการให้ยาโดยมีผู้กำกับการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาคนงานก่อสร้าง ทั้งปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข เป็นต้น