นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

ศาสตราจารย์
นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
“พัฒนาและค้นคว้าโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน”

นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

ได้รับการยกย่องให้เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตลอดจนการวิจัยด้านวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ และที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน มีผลงานวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติมากกว่า ๑๕๐ ผลงาน มีหลายผลงานที่ถูกอ้างอิง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการรักษา เช่น การนำไปอ้างอิงและเป็นแนวทางการรักษาขององค์การอนามัยโลก WHO ปี ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๓ มีส่วนร่วมในผลงานที่นำไปสู่การรับรองยาต้านไวรัสเอดส์ตัวใหม่โดยองค์การอาหาร และยาของสหรัฐอเมริกา

เป็นผู้วิจัยจนค้นพบปริมาณยาต้านไวรัสเอชไอวีที่เหมาะสมกับคนไทย โดยยังคงประสิทธิภาพดีเท่าเดิม แต่ลดการเกิดผลข้างเคียง เนื่องจากยาบางตัวมีราคาแพง และยาบางตัวยังทำให้คนไทยส่วนหนึ่งได้รับผลข้างเคียงมากกว่าชาวต่างชาติที่ได้รับปริมาณยาเท่ากัน ซึ่งการค้นพบนี้นอกเหนือจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดรายจ่ายของชาติได้อีกด้วย

นายแพทย์เกียรติ ยังคงมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัย เพื่ออนาคตที่ดีกว่า เพื่อความสุขของประชาชน เพื่อความหวังของผู้ป่วยขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการวิจัยและพัฒนาวัคซีนต้นแบบ ๓ ชนิดคือ วัคซีนต้านโรคเอดส์ วัคซีนโรคไข้เลือดออกและวัคซีนโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น และยังดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม