นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

ศาสตราจารย์
นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

แพทย์จุฬาฯ รุ่น ๔๒
“ผู้ไขปริศนาร่างกายมนุษย์ด้วยงานวิจัยกลุ่มโรคหายาก”

นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

นายแพทย์วรศักดิ์ เป็นผู้บุกเบิกงานทั้งด้านพันธุศาสตร์คลินิก (Clinical Genetics) พันธุศาสตร์ชีวเคมีคลินิก (Clinical Biochemical Genetics) และอณูพันธุศาสตร์คลินิก (Clinical Molecular Genetics) และผลักดันต่อยอดขยายผล นำไปสู่การค้นพบใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประชากรไทย และเชื้อชาติ อื่นๆ อาทิ พบยีนที่เป็นสาเหตุของโรคกระดูกเปราะ และพบกลไกการสร้างมือและเท้ามนุษย์ ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจกระบวนการสร้างกระดูกที่ลึกซึ้งขึ้น รวมถึงเป็นหนึ่งในแกนนำในการรณรงค์การให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ให้รับประทานกรดโฟลิก เพื่อลดอุบัติการณ์ความพิการแต่กำเนิดของประชากรไทย ทั้งยังเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีใหม่ Clinical Genome and Exome Sequencing มาประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ และ Genome Editing มาใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ในประเทศไทย รวมถึงการนำความรู้ทางพันธุศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ทางคลินิก เช่น การวินิจฉัยก่อนคลอดด้วยวิธีการอณูชีววิทยา ซึ่งในหลายโรคเป็นวิธีเดียวที่สามารถใช้ในการวินิจฉัยก่อนคลอดได้ ทำให้สามารถวางแผนการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที

จากการทุ่มเทในการค้นคว้าวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องนั้น ยังผลให้นายแพทย์วรศักดิ์ ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุเพียง ๓๔ ปี และได้รับรางวัลอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นได้แก่ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากการวิจัยทางด้านชีววิทยาการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ ในมนุษย์ทำให้ค้นพบยีนและการกลายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของโรคพันธุกรรมและกลุ่มอาการบางอย่างที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อนในโลกพยาธิกำเนิดของโรค รวมทั้งแนวทางใหม่ในการวินิจฉัยและรักษาโรคพันธุกรรม