ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อไฮดร้า

ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อไฮดร้า
สำหรับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)

ผู้ประดิษฐ์

• หัวหน้าทีมนักประดิษฐ์ : รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ผู้ร่วมประดิษฐ์ : Mr. Kasiraman Jayaraman
บริษัท แวสคิวลาร์อินโนเวชั่นส์ จำกัด

คุณสมบัติ

• สามารถทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่เปิดหน้าอก ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว
ระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาลสั้นกว่าการทำการผ่าตัดใหญ่
• ลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากการผ่าตัดใหญ่ ซึ่งมีสูงถึง 10–30%

หลักการทำงาน
ใช้สำหรับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจในผู้ป่วยที่มีภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ (aortic valve stenosis) ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ในผู้ป่วยสูงอายุ ทำให้การผ่าตัดเปิดหน้าอกเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจมีความเสี่ยงสูง เพราะผู้ป่วยมักมีโรคประจำตัวอื่นๆ อีกหลายโรคร่วมด้วย ซึ่งลิ้นหัวใจเทียมนี้ทำจากเยื่อหุ้มหัวใจวัว นำมาเย็บติดกับตัวโครงโลหะที่ทำด้วยลวดนิทินอล (nitinol) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง สามารถยืดออกแล้วมีขนาดเล็กลง จึงนำไปใส่ในระบบท่อนำลิ้นหัวใจที่มีขนาดเล็กได้ และสามารถสอดใส่เข้าไปในเส้นเลือดแดงใหญ่ที่โคนขาได้ จึงไม่จำเป็นต้องผ่าตัด เมื่อลิ้นถูกวางในตำแหน่งที่เหมาะสม ตัวเนื้อเยื่อจะเริ่มทำงานโดยอาศัยแรงดันของเลือด ทำให้สามารถเปิด-ปิดได้เหมือนลิ้นหัวใจของผู้ป่วย

สิทธิบัตร
อยู่ระหว่างดำเนินการจดสิทธิบัตรเพื่อขอเครื่องหมาย CE marking หรือ Conformite Europeene marking