ชุดตรวจไตวายฉับพลันระยะเริ่มต้น

ชุดตรวจไตวายฉับพลันระยะเริ่มต้นด้วยชิปเคมีไฟฟ้าอิมมูโนเซนเซอร์

ผู้ประดิษฐ์

• นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุลผู้ประดิษฐ์
• นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ดร.นาฏนัดดา รอดทองคำ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รศ.ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ
ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนชื่อ Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) ซึ่งตรวจพบได้ทั้งในเลือดและปัสสาวะอย่างรวดเร็ว หลังจากมีภาวะไตวายฉับพลัน ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น

หลักการทำงาน
ใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้าร่วมกับการตรวจจับด้วยแอนติบอดี (อิมมูโนเซนเซอร์) เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ NGAL ซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้านั้น เป็นเทคนิคที่มีความไวสูง มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำเมื่อเทียบกับเทคนิคอื่น อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ยังมีขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวก

สิทธิบัตร
อยู่ในระหว่างดำเนินการจดสิทธิบัตร