ชุดตรวจการนอนหลับ

ชุดตรวจการนอนหลับ

นักประดิษฐ์

ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณสมบัติคุณสมบัติ

• บันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือด ท่าทางการนอน การเคลื่อนไหวของช่องท้องและทรวงอก และอัตราการหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การวินิจฉัยโรคของการนอน เช่น โรคหยุดหายใจขณะหลับ
• ผู้ที่ได้รับการตรวจการนอนหลับ สามารถนำอุปกรณ์กลับไปตรวจเองที่บ้านได้โดยมีวิธีใช้ที่เข้าใจง่าย
• ลดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาของผู้ที่ได้รับการตรวจ ในการเข้าพักเพื่อรับการตรวจการนอนหลับที่โรงพยาบาล
• ลดการนำเข้าอุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศ ส่งผลให้คนไทยสามารถเข้าถึงการบริการการตรวจการนอนหลับได้มากขึ้น

หลักการทำงาน
ขณะผู้ที่ได้รับการตรวจนอนหลับอยู่นั้น อุปกรณ์จะทำการบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือด ท่าทางการนอน การเคลื่อนไหวของช่องท้องและทรวงอก และอัตราการหยุดหายใจขณะนอนหลับ แม้กระทั่งการตื่นกลางดึก อุปกรณ์ก็สามารถบันทึกได้ว่า ผู้ที่ได้รับการตรวจตื่นอยู่ หรือหลับอยู่ ซึ่งการบันทึกนี้จะแสดงผลในรูปแบบของกราฟ ที่แยกกันอย่างชัดเจน โดยนำผลที่ได้ไปเทียบกับค่าปกติ เช่น ในคนที่ไม่มีโรคประจำตัว (ความดันเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง) ถ้าในระหว่างนอนหลับ มีอัตราการหยุดหายใจมากกว่า 30 ครั้งต่อชั่วโมง ถือว่ามีความรุนแรงมาก และต้องได้รับการรักษา ซึ่งอาการเหล่านี้มักพบในผู้ที่มีอาการนอนกรน เป็นต้น