เกมส์คลื่นสมอง ชะลออัลไซเมอร์

นักประดิษฐ์

• ดร.พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
• สุวิชา จิรายุเจริญศักดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผศ.ดร.เศรษฐา ปานงาม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

• เพิ่มความสามารถในการทำงานของสมองส่วนสมาธิจดจ่อ ทำให้ควบคุมการสร้างความจดจ่อได้รวดเร็ว และมีระยะเวลาการใช้สมาธิได้นานมากขึ้น
• สามารถชะลอความเสื่อมของภาวะรู้คิดในโรคอัลไซเมอร์

หลักการทำงาน
ผู้เล่นจะต้องสวมหมวกที่เป็นอุปกรณ์สำหรับรับคลื่นสมอง เพื่อใช้บังคับเกมที่เขียนโปรแกรมจำเพาะให้ตอบสนองกับคลื่นสมองส่วนสมาธิ หากผู้เล่นสามารถทำให้คลื่นสมองที่สัมพันธ์กับสมาธิเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องก็จะเล่นเกมได้คะแนนดี แต่ถ้าสมาธิไม่ดี ความจดจ่อลดลง เกมจะแสดงผลสะท้อนให้รู้ในทันที ดังนั้นผู้เล่นจึงต้องพยายามปรับให้มีสมาธิจดจ่อได้นานตลอดการเล่นเกม เมื่อฝึกบ่อยๆ จะสร้างให้มีความสามารถบังคับควบคุมคลื่นสมองส่วนสมาธิได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้การทำงานของความจำ และการบริหารจัดการดีขึ้นได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม เกมนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสมอง เพราะใช้การรับคลื่นจากสมองส่วนของสมาธิมาบังคับเกม ไม่ได้ส่งคลื่นเข้าไปในสมอง เกมนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการชะลอโรคอัลไซเมอร์

สิทธิบัตร
ได้จดสิทธิบัตรร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รางวัลรางวัล

• รางวัลเหรียญทองระดับโลก จากนิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (Geneva Inventions 44e Salon International des Inventions de Genève) ครั้งที่ 44เมื่อวันที่ 13-17 เมษายน 2559 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• ร่วมแสดงผลงานในงาน “Digital Thailand 2016” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์