หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ในโครงการ การพัฒนาแขนหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
CUREs (Chulalongkorn University Rehabilitation Robotic Exoskeleton System)

นักประดิษฐ์นักประดิษฐ์

• รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช
• ผศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล
• อ.พญ.พิม ตีระจินดาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
• ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
• รศ.ดร.รัชทิน จันทร์เจริญภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

• ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของแขนขาที่อ่อนแรงอันเกิดจากโรคทางระบบประสาทต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสัน เป็นต้น เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวที่ดีและเร็วขึ้น ทั้งยังทำให้ผู้ป่วยสนุกกับการฝึก
• หุ่นยนต์สามารถฝึกการใช้งานแบบซ้ำๆ ได้เป็นจำนวนครั้งที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการฝึกแบบดั้งเดิม จึงช่วยผู้ป่วยที่มีการฟื้นตัวของประสาทสั่งการน้อยได้ดียิ่งขึ้น
• ลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ และทำให้ผู้ป่วยในประเทศไทยมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยหุ่นยนต์มากขึ้น
• ส่งเสริมเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการแพทย์ของไทยให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ

หลักการทำงาน
หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับระบบเกม และการให้ข้อมูลแบบตอบกลับ ทำให้การฝึกนั้นสนุก ท้าทาย กระตุ้นแรงจูงใจในการฝึกได้ดี ไม่เพิ่มความเครียด ลดความเบื่อหน่าย ซึ่งช่วยให้การฟื้นฟูมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อผู้ป่วยมีการฟื้นตัวของประสาทสั่งการมากขึ้น การใช้หุ่นยนต์ที่มีระบบตรวจจับสัญญาณต่างๆ ทำให้สามารถรับรู้ได้ถึงแรงตอบรับ รวมทั้งตำแหน่งและความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ นำมาสู่การติดตั้งระบบติดตามพัฒนาการของผู้ใช้เฉพาะบุคคล และปรับเปลี่ยนลักษณะการเคลื่อนไหว รวมทั้งแรงที่หุ่นยนต์สร้างขึ้นตามกำลังกล้ามเนื้อที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัจจุบันภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยโครงการ การพัฒนาแขนหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลิตและพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูสำหรับใช้ในประเทศไทยต่อไป